Dịch vụ giặt nệm tại nhà

Dịch vụ giặt nệm tại nhà được Công ty Gia Nguyễn cung cấp hơn 200 khách hàng tại Cần Thơ. Dịch vụ chất lượng, uy tín, chuyên nghiệp. Giá cả phải chăng. Ưa đãi cho khách hàng giặt số lượng nhiều.

Vì sao cần phải thuê dịch vụ giặt nệm tại nhà?

𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎́ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔, 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜́ 𝑡𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̉𝑖 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑐𝑎̉ 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑒̣̂𝑚 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑏𝑎̉𝑜 𝑣𝑒̣̂ 𝑘𝑦̃ 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑎̂́𝑚 𝑏𝑜̣𝑐 𝑛𝑒̣̂𝑚 . . . 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑛ℎ𝑢̛:
 • 𝑽𝒆̂́𝒕 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒕𝒊𝒆̂̉𝒖
 • 𝑽𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄 𝒂̆𝒏/𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒖𝒐̂́𝒏𝒈.
 • 𝑻𝒆̂́ 𝒃𝒂̀𝒐 𝒅𝒂 𝒄𝒉𝒆̂́𝒕.
 • 𝑴𝒂̣𝒕 𝒃𝒖̣𝒊, 𝒏𝒂̂́𝒎 𝒎𝒐̂́𝒄 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒂̂̉𝒎 𝒉𝒐𝒂̣̆𝒄 𝒑𝒉𝒂́𝒕 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ 𝒗𝒆̂́𝒕 𝒃𝒂̂̉𝒏 . .
 • 𝑽𝒂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒏𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒅𝒐 𝒌𝒉𝒂́𝒄.

Giặt nệm Cần Thơ

 𝑉𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑛𝑒̣̂𝑚, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑡𝑎̣𝑜 𝑟𝑎 𝑚𝑢̀𝑖 ℎ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑜́ 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑎̉𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 đ𝑒̂́𝑛 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑛𝑒̣̂𝑚 (𝑑𝑎 𝑚𝑎̂̉𝑛 đ𝑜̉ – 𝑛𝑔𝑢̛́𝑎, ℎ𝑜̂ ℎ𝑎̂́𝑝 . . .).
 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 ℎ𝑢́𝑡 𝑏𝑢̣𝑖 ℎ𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑛𝑎̀𝑦 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑝ℎ𝑎́𝑝 𝑡𝑜̂́𝑖 𝑢̛𝑢 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.

Vì sao Gia Nguyễn được nhiều khách hàng lựa chọn là đơn vị giặt nệm tại nhà ở Cần Thơ

𝑉𝑜̛́𝑖 đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑛ℎ𝑎̂𝑛 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑜́ 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑙𝑎̂𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑖́𝑛ℎ 𝑐𝑎̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑛, công ty giặt nệm ở Cần Thơ – 𝑽𝒆̣̂ 𝑺𝒊𝒏𝒉 𝑮𝒊𝒂 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̣̆𝑡 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ. 𝐵𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ đ𝑜́, 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑎̂𝑦 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑘ℎ𝑎̂̉𝑢 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑖 𝑘ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑐𝑜́ ℎ𝑎̣𝑖, 𝑛𝑎̂́𝑚 𝑚𝑜̂́𝑐, đ𝑎́𝑛ℎ 𝑏𝑎𝑦 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑏𝑎̂̉𝑛 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑒̣̂𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖.

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ giặt nệm tại Cần Thơ như sau:

 • 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕 𝒏𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̀
 • 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒗𝒆̣̂ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒂𝒐 𝒔𝒖 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̀
 • 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕 𝒏𝒆̣̂𝒎 𝒍𝒐̀ 𝒙𝒐 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒉𝒂̀
 • 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕 𝒏𝒆̣̂𝒎 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒔𝒂̣𝒏
 • 𝑫𝒊̣𝒄𝒉 𝒗𝒖̣ 𝒈𝒊𝒂̣̆𝒕 𝒏𝒆̣̂𝒎 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒚 𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏, 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈

Quy trình giặt nệm tại nhà ở Cần Thơ

Bước 1: Mang nệm ra vị trí trống, khu vực thoáng mát

Bước 2: Hút bụi trên bề mặt nệm cần giặt

Giặt nệm Cần Thơ

Bước 3: Pha hoá chất giặt nệm theo tỷ lệ thích hợp vào bình chứa. Phun điều trên khu vực nệm cần vệ sinh.

Giặt nệm Cần Thơ

Bước 4: Sử dụng máy giặt nệm chuyên dụng để vệ sinh nệm.

Giặt nệm Cần Thơ

Bước 5: Hút sạch nước bẩn bằng máy hút bụi công nghiệp

Giặt nệm Cần Thơ

Bước 6: Mang nệm ra ngoài nắng phơi để thoát các hơi nước còn sót lại bên trong nệm. Chú ý thường xuyên kiểm tra bề mặt nệm, không được phơi quá lâu.

Bước 7: Mang nệm lại vị trí ban đầu. Mặc ga nệm lại và sắp xếp nệm theo đúng yêu cầu của khách.

Bước 8: Nghiệm thu và thanh toán

Bảng giá dịch vụ giặt nệm tại Cần Thơ

 • Giặt 1 cái: 500.000đ

 • Giặt 2 cái: 850.000đ

 • Giặt 3 cái: 1.000.000đ

 • Trên 3 cái giá từ 300.000 – 350.000đ/cái


Quý khách có nhu cầu tư vấn dịch vụ vệ sinh,  tìm mua máy vệ sinh và các sản phẩm vệ sinh chuyên dụng, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH GIA NGUYỄN

Địa chỉ: P015, chung cư Hưng Phú ( lô B), Đường Lý Thái Tổ, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

website: vesinhcantho.com – vesinhgianguyen.com

Email: lienhevesinhcantho@gmail.com

Điện thoại: 0932 84 7282 – 098 919 9292

Trả lời

Tài trợ thương hiệu Cần Thơ Plus

Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:

  Họ và Tên (*)
  Email
  Số điện thoại tư vấn (*)
  Nội dung cần tư vấn